EDAG ENGINEERING POLSKA SP. Z O. O.

EDAG ENGINEERING POLSKA SP. Z O. O.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych uzupełnia nasze  ogólne Oświadczenie o ochronie danych, w którym przedstawiamy konkretne informacje wyjaśniające, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas wizyt na naszej stronie internetowej lub w odniesieniu do tematów niezwiązanych bezpośrednio z Państwa aplikacją. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Ogólne oświadczenie o ochronie danych osobowych.

 

I.     Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym (tj. Administratorem danych osobowych) w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i innych krajowych ustaw krajów członkowskich o ochronie danych osobowych, jak również pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 00
E-mail: edag@edag.com
Website: www.edag.pl
dalej “EDAG”

 

II.   Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 07,
E-mail: rodo@edag.com
Website: www.edag.pl


III.  Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych

 

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzamy wszystkie dane osobowe, które są nam przekazywane w Państwa zgłoszeniu, w tym dane, które mają związek z celem w jakim Państwo kierują zgłoszenie.

  Możemy również gromadzić dane osobowe o Państwie z innych źródeł, w tym od dostawców usług personalnych, podanych przez Państwa  referencji, stron internetowych i innych danych dostępnych publicznie w Internecie. Obejmuje to na przykład dane, które zostały wyraźnie podane do publicznej wiadomości w ramach biznesowego profilu online w sieci społecznościowej. Możemy również otrzymywać i przetwarzać  dane, które przekazywane są nam za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. Dane te mogą obejmować: dane kontaktowe, żądane wynagrodzenie, rodzaj poszukiwanej pracy i datę dostępności.

  Szczególne kategorie danych osobowych (informacje o pochodzeniu rasowym i etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej) gromadzimy tylko wówczas, gdy jest to przewidziane przez prawo.

  Jeżeli aplikacja składana jest za pośrednictwem naszego portalu internetowego, EDAG może również zebrać informacje dostępowe, takie jak adres IP urządzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych na naszej stronie internetowej.
   
 2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzamy  Państwa dane osobowe, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa  danych osobowych w związku z umieszczeniem ich w naszej bazie kandydatów jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Ponadto, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie w zakresie, który zapewni ich ochron, na wypadek roszczeń prawnych, które mogłyby wyniknąć ze skierowanych przeciwko nam procesów sądowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym przypadku, uzasadnioną  prawną podstawą przetwarzania danych osobowych, jest bycie stroną lub zainteresowanym w postępowaniu sądowym. Zadbaliśmy o równowagę pomiędzy wspomnianym już dowodem zainteresowania oraz zapewnieniem poufności danych osobowych danej osoby, jednak druga kwestia pozostaje dla nas ważniejsza.
   
 3. Okres przechowywania danych

  Co do zasady dokumenty aplikacyjne przechowujemy maksymalnie przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacyjnego, po czym są one niszczone. W uzasadnionych wspólnym interesem przypadkach przechowujemy dane osobowe tak długo, jak to jest konieczne do osiągnięcia określonego celu, lub jak długo jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych.

  W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą aplikanta dane mogą być przechowywane przez okres do 12 miesięcy od rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego, żeby mógł skorzystać z przyszłych ofert.  Kandydat może wycofać zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie.
   
 4. Odbiorcy danych

  Jeśli wyrażą Państwo zgodę na dołączenie do naszej bazy kandydatów, żebyśmy mogli zaoferować Państwu odpowiednią pracę, możemy również przekazać dokumenty aplikacyjne do powiązanych z nami spółek Grupy.

  Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w naszym imieniu również na podstawie umów zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności przez dostawców usług zarządzania rekrutacją i selekcją kandydatów.

  Dane osobowe są również przekazywane władzom publicznym i / lub organom ścigania, o ile jest to konieczne do wyżej wymienionych celów i jeśli jest to przewidziane przez prawo lub jeśli jest to konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów, zgodnie z obowiązującym prawem.
   
 5. Przekazywanie danych do krajów trzecich


  Dane nie są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

IV.  Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli dane osobowe podlegają przetwarzaniu, to w rozumieniu RODO są Państwo osobą , której dane dotyczą i mają następujące prawa w stosunku do podmiotu przetwarzającego te dane / Administratora danych:

 

 1. Prawo do informacji

  Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych.
   
 2. Prawo do sprostowania

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że są nieprawidłowe lub niekompletne, ma prawo do ich poprawienia lub uzupełnienia.
   
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wnioskowania ograniczenia ich przetwarzania.
   
 4. Prawo do usunięcia danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma w każdym momencie prawo do wnioskowania ich usunięcia, o ile Administrator danych nie jest prawnie zobowiązany lub upoważniony do dalszego przetwarzania danych.
   
 5. Prawo do możliwości transferu / przenoszenia danych

  Osoba, której dane dotyczą, na podstawie jej zgody lub w ramach umowy, ma prawo do przenoszenia podanych danych, pod warunkiem, że nie będzie to naruszać praw i wolności innych osób.
   
 6. Prawo sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania. Może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie oceny interesów, podając przyczyny wynikające z swojej szczególnej sytuacji.
   
 7. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej, do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkuje, pracuje lub podejrzewa naruszenie przepisów. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości korzystania ze środków odwoławczych na mocy art. 78 RODO.
   

Podmiotem uprawnionym do rozpoznawania skarg w zakresie działalności EDAG związanych z Twoimi danymi osobowymi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

wersja: lipiec 2020

Loading

Edag Weltweit