EDAG ENGINEERING POLSKA SP. Z O. O.

EDAG ENGINEERING POLSKA SP. Z O. O.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych uzupełnia nasze  ogólne Oświadczenie o ochronie danych, w którym przedstawiamy konkretne informacje wyjaśniające, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas wizyt na naszej stronie internetowej lub w odniesieniu do tematów niezwiązanych bezpośrednio z Państwa aplikacją. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Ogólne oświadczenie o ochronie danych osobowych.

 

I.     Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym (tj. Administratorem danych osobowych) w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i innych krajowych ustaw krajów członkowskich o ochronie danych osobowych, jak również pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych jest: 

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 00
E-mail: edag@edag.com
Website: www.edag.pl
dalej “EDAG”

 

II.   Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 07,
E-mail: rodo@edag.com
Website: www.edag.pl


III.  Opis i zakres przetwarzania danych

 

Wypełniając formularz rekrutacyjny, klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób przekazując w celu nawiązania współpracy dane osobowe EDAG, zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez EDAG swoich danych osobowych zawartych w CV lub w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. 

Jeżeli wysyłają Państwo zgłoszenie za pomocą strony internetowej takie dane jakie będą wprowadzone do formularza zostaną nam przesłane i zapisane. Dane te odpowiadają polom w formularzu.  Dodatkowo, ze względów technicznych w momencie wysłania wiadomości zapisywany jest również adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji Państwa wpisu. 

Dokonując czynność poprzez wysłanie maila, załączenia CV, uzupełnienia i wypełnienia formularza czy to w wersji elektronicznej, czy tradycyjnej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, którym zostały one przez Państwa uzupełnione. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są do momentu zakończenia rekrutacji. Zasada ta nie obejmuje dwóch sytuacji:

 1. Jeśli przekazali nam Państwo dane osobowe, niezwiązane z konkretnym ogłoszeniem rekrutacyjnym, wtedy Państwa dane osobowe przetwarzane są do upływu pierwszego pełnego półrocza kalendarzowego od momentu ich przekazania EDAG i usuwane każdorazowo po jego upływie tj. odpowiednio 30 czerwca albo 31 grudnia. Przykładowo jeśli wysłali Państwo swoje CV 15 października danego roku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 30 czerwca roku następnego. Jeśli wysłali Państwo swoje dane 25 maja danego roku, będą one przetwarzane do 31 grudnia tego samego roku. 

 2. Jeżeli aplikując na konkretne stanowisko, wyrazili Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu ewentualnych przyszłych rekrutacji lub ponownej rekrutacji na to samo stanowisko, Państwa dane osobowe przetwarzane są do upływu pierwszego pełnego półrocza kalendarzowego od momentu ich przekazania EDAG i usuwane każdorazowo po jego upływie tj. odpowiednio 30 czerwca albo 31 grudnia. Przykładowo jeśli wysłali Państwo swoje CV 15 października danego roku, to dane osobowe będą przetwarzane do 30 czerwca roku następnego. Jeśli wysłali Państwo swoje dane 25 maja danego roku, będą one przetwarzane do 31 grudnia tego samego roku. 


W obu wyżej opisanych sytuacjach zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie, jak również mogą Państwo skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych. 

IV.  Odbiorcy danych

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na dołączenie do naszej bazy kandydatów, żebyśmy mogli zaoferować Państwu odpowiednią pracę, możemy również przekazać dokumenty aplikacyjne do powiązanych z nami spółek Grupy. 
 
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w naszym imieniu również na podstawie umów zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności przez dostawców usług zarządzania rekrutacją i selekcją kandydatów. 
 
Dane osobowe są również przekazywane władzom publicznym i / lub organom ścigania, o ile jest to konieczne do wyżej wymienionych celów i jeśli jest to przewidziane przez prawo lub jeśli jest to konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów, zgodnie z obowiązującym prawem. 

V.  Przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane nie są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

VI.  Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli dane osobowe podlegają przetwarzaniu, to w rozumieniu RODO są Państwo osobą, której dane dotyczą i mają następujące prawa w stosunku do podmiotu przetwarzającego te dane / Administratora danych: 

 1. Prawo do informacji

  Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych.
   
 2. Prawo do sprostowania 

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że są nieprawidłowe lub niekompletne, ma prawo do ich poprawienia lub uzupełnienia. 
   
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wnioskowania ograniczenia ich przetwarzania. 
   
 4. Prawo do usunięcia danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma w każdym momencie prawo do wnioskowania ich usunięcia, o ile Administrator danych nie jest prawnie zobowiązany lub upoważniony do dalszego przetwarzania danych.
   
 5. Prawo do możliwości transferu / przenoszenia danych

  Osoba, której dane dotyczą, na podstawie jej zgody lub w ramach umowy, ma prawo do przenoszenia podanych danych, pod warunkiem, że nie będzie to naruszać praw i wolności innych osób.
   
 6. Prawo sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania. Może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie oceny interesów, podając przyczyny wynikające z swojej szczególnej sytuacji.
   
 7. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej, do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkuje, pracuje lub podejrzewa naruszenie przepisów. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości korzystania ze środków odwoławczych na mocy art. 78 RODO. 

Podmiotem uprawnionym do rozpoznawania skarg w zakresie działalności EDAG związanych z Twoimi danymi osobowymi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

wersja: maj 2021

Loading

Edag Weltweit